home | werkwijze | samenstelling | taakomschrijving |werkgroepen | nieuws | nieuwsbrief | links | contact |
Pre-ambule:

De Provinciale Raad van Kerken belijdt de Heer Jezus Christus als God en Heiland overeenkomstig de Schriften en streeft er daarom naar de gemeenschappelijke roeping te vervullen tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest
home

40 jaar inspirerend in gesprek

Provinciale Raad van Kerken
in Noord Holland

Meer dan 40 jaar geleden begon in Haarlem de oecumene tot stand te komen tussen het bisdom Haarlem en enkele protestantse kerken in die regio. Geen reguliere vergaderingen, maar wel regelmatig overleg over vraagstukken die in de kerken speelden.
Later, nu 40 jaar geleden, is de Provinciale Raad van Kerken Noord Holland opgericht. In deze Raad zijn meerdere kerkgenootschappen vertegenwoordigd: Evangelische Broedergemeente, Doopsgezinde Sociёteit, Remonstrantse Broederschap, Oud Ė Katholieke Kerk, Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk.
 
In het begin kende de Raad ook werkgroepen, zoals o.a. de werkgroep Kerk en Samenleving. Hierin waren toen nog betaalde krachten aan het werk. Door terugloop in de financiŽn zijn die betaalde krachten langzamerhand verdwenen en werd het werk voor die groepen ook minder vanzelfsprekend. Lange tijd is CoMiak actief geweest, dat was het overleg met de Migrantenkerken in Noord Holland. Helaas is dit initiatief door gebrek aan menskracht op non actief gezet.

Gelukkig vallen nu weer een aantal werkgroepen die actief zijn in de maatschappij onder de paraplu van de Provinciale Raad van Kerken : zoals Landbouw,Economie en Levensbeschouwing (LEL), Oecumenische Stichting Maatschappelijk Activeringswerk (OSMA),Oikokredit en onlangs is Arme Kant Nederland weer gestart.

Verder probeert de Raad in te spelen op vragen vanuit de lokale Raden in de provincie. Daarvoor zijn bijeenkomsten georganiseerd of cursussen om te proberen de lokale Raden van dienst te zijn en ondersteuning te verlenen of anderszins op weg te helpen.

Jaarlijks gaan enkele afgevaardigden van de Raad naar een bijeenkomst van de Landelijke Raad van Kerken om de raden van de andere provincies te ontmoeten. Zo worden wij op onze beurt weer geÔnspireerd.

40 jaar Provinciale Raad van Kerken willen wij samen met de vertegenwoordigers van de oecumene in Noord Holland vieren. In vele plaatsen zijn Raden van Kerken of oecumenische platforms actief. Hun werk is de basis, waarop de Provinciale Raad werkt. Daarom nodigt de Provinciale Raad uit voor een aantal regiobijeenkomsten.

Wij zijn dankbaar voor de ontmoetingen in de regioís van de provincie. Wij zijn in gesprek geweest met bevlogen mensen en kennis kunne nemen van vele oecumenische activiteiten. Graag bieden u bij deze de verslagen aan in de hoop, dat u door de ervaringen en de plaatselijke raden net zo geÔnspireerd raakt als wij.

De Provinciale Raad van Kerken Noord Holland
December 2010

 

Provinciale Raad van Kerken Noord-Holland